امور خیریه و فعالیت‌های نیکوکارانه مثل صدقه آنلاین, از جمله اعمالی ...

سازمان بهداشت جهانی WHO یک آژانس تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل ...