اولاً اجازه بدهید یک تعریف مشخص از موسسات خیریه داشته باشیم! ...