عزاداری های عاشقانه، هرجا که باشند دیدنی اند و دوست داشتنی ...